French

Detailed Translations for apaiser from French to Dutch

apaiser:

apaiser verb (apaise, apaises, apaisons, apaisez, )

 1. apaiser (maîtriser; retirer; modérer; )
  beheersen; bedwingen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen
  • beheersen verb (beheers, beheerst, beheersde, beheersden, beheerst)
  • bedwingen verb (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen verb (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
  • matigen verb (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
  • bedaren verb (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)
  • intomen verb (toom in, toomt in, toomde in, toomden in, ingetoomd)
 2. apaiser (rassurer; calmer)
  geruststellen
  • geruststellen verb (stel gerust, stelt gerust, stelde gerust, stelden gerust, gerustgesteld)
 3. apaiser (calmer; se calmer)
  kalmeren
  • kalmeren verb (kalmeer, kalmeert, kalmeerde, kalmeerden, gekalmeerd)
 4. apaiser (rafraîchir; refroidir; réfrigérer; s'apaiser)
  afkoelen; koel worden
  • afkoelen verb (koel af, koelt af, koelde af, koelden af, afgekoeld)
  • koel worden verb (word koel, wordt koel, werd koel, werden koel, koel geworden)
 5. apaiser (consoler; appuyer; soutenir; )
  ondersteunen; troosten; bemoedigen; vertroosten; opbeuren
  • ondersteunen verb (ondersteun, ondersteunt, ondersteunde, ondersteunden, ondersteund)
  • troosten verb (troost, troostte, troostten, getroost)
  • bemoedigen verb (bemoedig, bemoedigt, bemoedigde, bemoedigden, bemoedigd)
  • vertroosten verb (vertroost, vertroostte, vertroostten, vertroost)
  • opbeuren verb (beur op, beurt op, beurde op, beurden op, opgebeurd)
 6. apaiser (modérer; tempérer; étouffer; réprimer; calmer)
  dempen; temperen; matigen; zich matigen
  • dempen verb (demp, dempt, dempte, dempten, gedempt)
  • temperen verb (temper, tempert, temperde, temperden, getemperd)
  • matigen verb (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
 7. apaiser (calmer)
  kalmeren; sussen; bedaren; tot kalmte manen
  • kalmeren verb (kalmeer, kalmeert, kalmeerde, kalmeerden, gekalmeerd)
  • sussen verb (sus, sust, suste, susten, gesust)
  • bedaren verb (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)
 8. apaiser (satisfaire; suffire; assouvir; )
  tevreden stellen; vergenoegen
  • tevreden stellen verb (stel tevreden, stelt tevreden, stelde tevreden, stelden tevreden, tevreden gesteld)
  • vergenoegen verb (vergenoeg, vergenoegt, vergenoegde, vergenoegden, vergenoegd)
 9. apaiser (rassasier; satisfaire; assouvir; )
  bevredigen; voldoening geven; begeerte stillen
  • bevredigen verb (bevredig, bevredigt, bevredigde, bevredigden, bevredigd)
  • voldoening geven verb (geef voldoening, geeft voldoening, gaf voldoening, gaven voldoening, voldoening gegeven)
  • begeerte stillen verb (stil begeerte, stilt begeerte, stilde begeerte, stilden begeerte, begeerte gestild)
 10. apaiser (se remplir le ventre; satisfaire; assouvir; rassasier; assouvir son appétit)
  verzadigen; zich de buik vol eten
 11. apaiser (se réconcilier; unir; fraterniser)

Conjugations for apaiser:

Présent
 1. apaise
 2. apaises
 3. apaise
 4. apaisons
 5. apaisez
 6. apaisent
imparfait
 1. apaisais
 2. apaisais
 3. apaisait
 4. apaisions
 5. apaisiez
 6. apaisaient
passé simple
 1. apaisai
 2. apaisas
 3. apaisa
 4. apaisâmes
 5. apaisâtes
 6. apaisèrent
futur simple
 1. apaiserai
 2. apaiseras
 3. apaisera
 4. apaiserons
 5. apaiserez
 6. apaiseront
subjonctif présent
 1. que j'apaise
 2. que tu apaises
 3. qu'il apaise
 4. que nous apaisions
 5. que vous apaisiez
 6. qu'ils apaisent
conditionnel présent
 1. apaiserais
 2. apaiserais
 3. apaiserait
 4. apaiserions
 5. apaiseriez
 6. apaiseraient
passé composé
 1. ai apaisé
 2. as apaisé
 3. a apaisé
 4. avons apaisé
 5. avez apaisé
 6. ont apaisé
divers
 1. apaise!
 2. apaisez!
 3. apaisons!
 4. apaisé
 5. apaisant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for apaiser:

NounRelated TranslationsOther Translations
afkoelen refroidissement
VerbRelated TranslationsOther Translations
afkoelen apaiser; rafraîchir; refroidir; réfrigérer; s'apaiser rafraîchir; refroidir; se rafraîchir; se refroidir
bedaren apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer
bedwingen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer broyer; concasser; contenir; contraindre; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refouler; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
begeerte stillen apaiser; assouvir; assouvir son appétit; calmer; contenter; obtempérer à; pacifier; rassasier; satisfaire; tranquilliser
beheersen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer brider; contrôler; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; refréner; régner; réprimer; se commander; se contenir; se posséder
bemoedigen aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir acclamer; activer; aiguillonner; animer; applaudir; attiser; aviver; consoler; encourager; exciter; exciter à; inciter; ovationner; ranimer; remonter le moral; réconforter; stimuler; tisonner
beteugelen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer brider; broyer; concasser; contenir; contraindre; contrôler; dominer; dompter; gouverner; maîtriser; munir de brides; refouler; refréner; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se maîtriser; se modérer; se retenir; écraser
bevredigen apaiser; assouvir; assouvir son appétit; calmer; contenter; obtempérer à; pacifier; rassasier; satisfaire; tranquilliser
dempen apaiser; calmer; modérer; réprimer; tempérer; étouffer désactiver le micro / muet; désactiver le son
geruststellen apaiser; calmer; rassurer
intomen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer brider; contrôler; dominer; dompter; maîtriser; refréner; réprimer
kalmeren apaiser; calmer; se calmer
koel worden apaiser; rafraîchir; refroidir; réfrigérer; s'apaiser
matigen apaiser; baisser de ton; brider; calmer; contraindre; dominer; dompter; maîtriser; modérer; refouler; reprendre; retenir; retirer; réprimer; se contenir; se modérer; tempérer; étouffer amoindrir; baisser; calmer; diminuer; diminuer ses dépenses; gagner; modérer; ménager; raccourcir; réduire; se garder de; se modérer; se restreindre; utiliser avec parcimonie; économiser; épargner
ondersteunen aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir aider; appuyer; arc-bouter; assister; boiser; consolider; dépanner; fortifier; montrer de l'obligeance; porter; porter avec effort; prêter son aide; rendre service; seconder; secourir; servir; soigner; soutenir; tendre la main; venir en aide de; épauler; étançonner; étayer; être au service de; être serviable; être utile à
opbeuren aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir consoler; remonter le moral; réconforter
sussen apaiser; calmer
temperen apaiser; calmer; modérer; réprimer; tempérer; étouffer modérer; tempérer
tevreden stellen apaiser; assouvir; contenter; pacifier; satisfaire; se contenter de; suffire
tot kalmte manen apaiser; calmer
troosten aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir chercher son salut dans
vergenoegen apaiser; assouvir; contenter; pacifier; satisfaire; se contenter de; suffire se contenter de
vertroosten aider; apaiser; appuyer; collaborer; consoler; remonter le moral; réconforter; soulager; soutenir
verzadigen apaiser; assouvir; assouvir son appétit; rassasier; satisfaire; se remplir le ventre rassasier; saturer
voldoening geven apaiser; assouvir; assouvir son appétit; calmer; contenter; obtempérer à; pacifier; rassasier; satisfaire; tranquilliser
zich de buik vol eten apaiser; assouvir; assouvir son appétit; rassasier; satisfaire; se remplir le ventre
zich matigen apaiser; calmer; modérer; réprimer; tempérer; étouffer
zich verzoenen met apaiser; fraterniser; se réconcilier; unir

Synonyms for "apaiser":


Wiktionary Translations for apaiser:

apaiser
verb
 1. ramener au calme, à un état paisible.
apaiser
verb
 1. kalm worden
 2. tot vrede of tot rust brengen

Cross Translation:
FromToVia
apaiser kalmeren appease — To make quiet; to calm; to reduce to a state of peace; to still; to pacify
apaiser in slaap wiegen; kalmeren lull — To cause to rest
apaiser kalmeren; bedaren placate — to calm
apaiser lessen quench — satisfy thirst
apaiser kalmeren quiet — to cause someone to become quiet
apaiser stillen; sussen; temmen besänftigen — durch Zureden bewirken, dass jemandes innere Erregung langsam nachlassen und abklingen

Related Translations for apaiser