French

Detailed Translations for respecter from French to Dutch

respecter:

respecter verb (respecte, respectes, respectons, respectez, )

 1. respecter (estimer; considérer; honorer; )
  respecteren; eerbiedigen; hoogschatten; achten; hoogachten
  • respecteren verb (respecteer, respecteert, respecteerde, respecteerden, gerespecteerd)
  • eerbiedigen verb (eerbiedig, eerbiedigt, eerbiedigde, eerbiedigden, eerbiedigd)
  • hoogschatten verb (schat hoog, schatte hoog, schatten hoog, gehoogschat)
  • achten verb (acht, achtte, achtten, geacht)
  • hoogachten verb (acht hoog, achtte hoog, achtten hoog, hooggeacht)
 2. respecter (épargner; estimer)
  in acht nemen; ontzien; verschonen; sparen
  • in acht nemen verb (neem in acht, neemt in acht, nam in acht, namen in acht, in acht genomen)
  • ontzien verb (ontzie, ontziet, ontzag, ontzagen, ontzien)
  • verschonen verb (verschoon, verschoont, verschoonde, verschoonden, verschoond)
  • sparen verb (spaar, spaart, spaarde, spaarden, gespaard)
 3. respecter (apprécier; estimer; considérer; )
  appreciëren; waarderen; op prijs stellen
  • appreciëren verb (apprecieer, apprecieert, apprecieerde, apprecieerden, geapprecieerd)
  • waarderen verb (waardeer, waardeert, waardeerde, waardeerden, gewaardeerd)
 4. respecter (observer)
  nakomen
  • nakomen verb (kom na, komt na, kwam na, kwamen na, nagekomen)
 5. respecter
  houden aan; eerbiedigen
 6. respecter (témoigner du respect à quelqu'un; s'incliner; avoir du respect pour quelqu'un)
  eerbied tonen; buigen
 7. respecter (admirer; appréhender)
  opkijken tegen
  • opkijken tegen verb (kijk op tegen, kijkt op tegen, keek op tegen, keken op tegen, opgekeken tegen)

Conjugations for respecter:

Présent
 1. respecte
 2. respectes
 3. respecte
 4. respectons
 5. respectez
 6. respectent
imparfait
 1. respectais
 2. respectais
 3. respectait
 4. respections
 5. respectiez
 6. respectaient
passé simple
 1. respectai
 2. respectas
 3. respecta
 4. respectâmes
 5. respectâtes
 6. respectèrent
futur simple
 1. respecterai
 2. respecteras
 3. respectera
 4. respecterons
 5. respecterez
 6. respecteront
subjonctif présent
 1. que je respecte
 2. que tu respectes
 3. qu'il respecte
 4. que nous respections
 5. que vous respectiez
 6. qu'ils respectent
conditionnel présent
 1. respecterais
 2. respecterais
 3. respecterait
 4. respecterions
 5. respecteriez
 6. respecteraient
passé composé
 1. ai respecté
 2. as respecté
 3. a respecté
 4. avons respecté
 5. avez respecté
 6. ont respecté
divers
 1. respecte!
 2. respectez!
 3. respectons!
 4. respecté
 5. respectant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for respecter:

NounRelated TranslationsOther Translations
achten honneur
appreciëren appréciation
eerbiedigen adoration; considération; culte; culte divin; déférence; estime; hommage; respect; vénération; égard
ontzien considération; déférance; estimation; estime; ménagement; observation; respect; révérence; vénération; égard
waarderen appréciation
VerbRelated TranslationsOther Translations
achten considérer; estimer; honorer; observer; respecter; vénérer; être respectueux
appreciëren apprécier; considérer; estimer; honorer; respecter; révérer; vénérer; être respectueux
buigen avoir du respect pour quelqu'un; respecter; s'incliner; témoigner du respect à quelqu'un arquer; cambrer; courber; déjeter; fléchir; honorer; plier; recourber; s'incliner; s'incurver; se courber; se tordre; se voûter
eerbied tonen avoir du respect pour quelqu'un; respecter; s'incliner; témoigner du respect à quelqu'un
eerbiedigen considérer; estimer; honorer; observer; respecter; vénérer; être respectueux
hoogachten considérer; estimer; honorer; observer; respecter; vénérer; être respectueux
hoogschatten considérer; estimer; honorer; observer; respecter; vénérer; être respectueux
houden aan respecter
in acht nemen estimer; respecter; épargner
nakomen observer; respecter
ontzien estimer; respecter; épargner
op prijs stellen apprécier; considérer; estimer; honorer; respecter; révérer; vénérer; être respectueux
opkijken tegen admirer; appréhender; respecter
respecteren considérer; estimer; honorer; observer; respecter; vénérer; être respectueux
sparen estimer; respecter; épargner accumuler; amasser; assembler; collectionner; conserver; cueillir; cumuler; faire des économies; mettre de côté; ramasser; rassembler; recueillir; économiser; épargner
verschonen estimer; respecter; épargner excuser; pardonner; présenter des excuses
waarderen apprécier; considérer; estimer; honorer; respecter; révérer; vénérer; être respectueux

Synonyms for "respecter":


Wiktionary Translations for respecter:

respecter respecter
verb
 1. (~ naar) bewonderen

Cross Translation:
FromToVia
respecter achten; waarderen; prijzen esteem — to regard with respect
respecter respecteren; volgen; in acht nemen observe — to follow
respecter respecteren respect — to have respect for
respecter toezien achtenbeachten