French

Detailed Translations for limiter from French to Dutch

limiter:

limiter verb (limite, limites, limitons, limitez, )

 1. limiter (restreindre; borner; entourer; )
  beperken; beknotten
  • beperken verb (beperk, beperkt, beperkte, beperkten, beperkt)
  • beknotten verb (beknot, beknotte, beknotten, beknot)
 2. limiter (englober; comprendre; endiguer; )
  beperken; inkapselen; limiteren; inperken; indammen
  • beperken verb (beperk, beperkt, beperkte, beperkten, beperkt)
  • inkapselen verb (kapsel in, kapselt in, kapselde in, kapselden in, ingekapseld)
  • limiteren verb (limiteer, limiteert, limiteerde, limiteerden, gelimiteerd)
  • inperken verb (perk in, perkt in, perkte in, perkten in, ingeperkt)
  • indammen verb (dam in, damt in, damde in, damden in, ingedamd)
 3. limiter (restreindre; borner; délimiter)
  inperken; beknotten
  • inperken verb (perk in, perkt in, perkte in, perkten in, ingeperkt)
  • beknotten verb (beknot, beknotte, beknotten, beknot)
 4. limiter (délimiter; contenir; restreindre; borner; mettre des limites à)
  begrenzen; afgrenzen; van grenzen voorzien
 5. limiter (cesser; finir; arrêter; )
  beëindigen; afsluiten; eindigen; ophouden; stoppen; een einde maken aan
  • beëindigen verb (beëindig, beëindigt, beëindigde, beëindigden, beëindigd)
  • afsluiten verb (sluit af, sloot af, sloten af, afgesloten)
  • eindigen verb (eindig, eindigt, eindigde, eindigden, geëindigd)
  • ophouden verb (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • stoppen verb (stop, stopt, stopte, stopten, gestopt)
  • een einde maken aan verb (maak een einde aan, maakt een einde aan, maakte een einde aan, maakten een einde aan, een einde gemaakt aan)

Conjugations for limiter:

Présent
 1. limite
 2. limites
 3. limite
 4. limitons
 5. limitez
 6. limitent
imparfait
 1. limitais
 2. limitais
 3. limitait
 4. limitions
 5. limitiez
 6. limitaient
passé simple
 1. limitai
 2. limitas
 3. limita
 4. limitâmes
 5. limitâtes
 6. limitèrent
futur simple
 1. limiterai
 2. limiteras
 3. limitera
 4. limiterons
 5. limiterez
 6. limiteront
subjonctif présent
 1. que je limite
 2. que tu limites
 3. qu'il limite
 4. que nous limitions
 5. que vous limitiez
 6. qu'ils limitent
conditionnel présent
 1. limiterais
 2. limiterais
 3. limiterait
 4. limiterions
 5. limiteriez
 6. limiteraient
passé composé
 1. ai limité
 2. as limité
 3. a limité
 4. avons limité
 5. avez limité
 6. ont limité
divers
 1. limite!
 2. limitez!
 3. limitons!
 4. limité
 5. limitant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Translation Matrix for limiter:

NounRelated TranslationsOther Translations
afsluiten arrêt; fermeture du magasin; verrouillage du magasin
beperken entrave; obstruction
beëindigen cessation
eindigen achèvement; action d'arrêter; fin; terminaison
indammen contre; endiguement
ophouden achèvement; action d'arrêter; fin; terminaison
stoppen arrêt; arrêter; bouchage
VerbRelated TranslationsOther Translations
afgrenzen borner; contenir; délimiter; limiter; mettre des limites à; restreindre
afsluiten achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer arrêter; barrer; boucher; boucler; cadenasser; clore; clôturer; conclure; fermer; fermer au verrou; fermer à clé; quitter; terminer; verrouiller
begrenzen borner; contenir; délimiter; limiter; mettre des limites à; restreindre barrer; borner; clôturer; contourner; entourer; escroquer; fermer; jalonner; marquer; piqueter; préciser; soutirer; tracer; tromper
beknotten borner; clôturer; délimiter; entourer; limiter; restreindre; tailler
beperken barrer; borner; clôturer; comprendre; contenir; contrecarrer; délimiter; endiguer; englober; entourer; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; restreindre; résister à; s'opposer à; tailler amenuiser; amoindrir; baisser; diminuer; décroître; défaillir; restreindre; réduire
beëindigen achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer accomplir; achever; briser; compléter; compléter quelque chose; conclure; déroger; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; interrompre; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; rompre; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer; transgresser
een einde maken aan achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer accomplir; achever; compléter; compléter quelque chose; conclure; effectuer; en finir; exécuter; faire; finir; mettre au point; mettre fin à; parachever; parfaire; prendre fin; réussir à achever; s'achever; s'acquitter de; se terminer; supprimer; terminer
eindigen achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer achever; arriver; finir; franchir la ligne d'arrivée; jouir; parvenir; prendre fin; s'achever; s'épuiser; se terminer; terminer; tirer à sa fin; venir à bout de; venir à expiration
indammen barrer; comprendre; contenir; contrecarrer; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; résister à; s'opposer à borner; contenir; délimiter; endiguer
inkapselen barrer; comprendre; contenir; contrecarrer; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; résister à; s'opposer à appliquer une couche étanchant; encapsuler; envelopper
inperken barrer; borner; comprendre; contenir; contrecarrer; délimiter; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; restreindre; résister à; s'opposer à amenuiser; amoindrir; baisser; diminuer; décroître; défaillir; réduire
limiteren barrer; comprendre; contenir; contrecarrer; endiguer; englober; envelopper; faire obstacle à; limiter; maîtriser; résister à; s'opposer à
ophouden achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer abandonner; arrêter; attarder; bloquer; cesser; disparaître; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; décéder; défaire; dégrafer; déserter; détacher; dételer; dévisser; laisser; maintenir; mourir; ralentir; relever; rendre l'âme; renoncer à; retarder; s'éteindre; soutenir; stopper; temporiser; tenir levé; être en voie d'extinction; être en voie de disparition; être éliminé
stoppen achever; arrêter; casser; cesser; conclure; couper; délimiter; en finir; finir; interrompre; limiter; mettre au point; mettre fin à; parachever; parvenir à enlever; prendre fin; résilier; s'achever; se terminer; stopper; suspendre; tenir levé; terminer abandonner; arrêter; boucher; calfater; calfeutrer; cesser; colmater; donner un coup de frein; débrancher; débrayer; déconnecter; décrocher; défaire; dégrafer; déserter; détacher; dételer; dévisser; faire halte; freiner; laisser; ne plus bouger; obturer; ralentir; reboucher; renoncer à; rester immobile; rester à sa place; retenir; s'arrêter; se contenir; se retenir; se taire; se tenir tranquille; stopper; taper; étancher; être éliminé
van grenzen voorzien borner; contenir; délimiter; limiter; mettre des limites à; restreindre

Synonyms for "limiter":


Wiktionary Translations for limiter:

limiter
verb
 1. Servir de ligne de démarcation à un terrain, à un pays.
limiter
verb
 1. beperken, limiteren
 2. (overgankelijk) beperken, begrenzen, een grens stellen aan

Cross Translation:
FromToVia
limiter beperken limit — restrict