Summary
Dutch to English:   more detail...
  1. schuldvordering:


Dutch

Detailed Translations for schuldvordering from Dutch to English

schuldvordering:

schuldvordering [de ~ (v)] noun

  1. de schuldvordering (vordering)
    the debt-claim; the debt-recovery
  2. de schuldvordering
    the claim

Translation Matrix for schuldvordering:

NounRelated TranslationsOther Translations
claim schuldvordering aanspraak; aanspraak maken op; beweren; claim; eis; eis tot schadevergoeding; opvragen; opvraging; recht; rechtsgrond; rechtstitel; rechtsvordering; schadeclaim; schadevordering; titel; vordering; vraag
debt-claim schuldvordering; vordering
debt-recovery schuldvordering; vordering
VerbRelated TranslationsOther Translations
claim aanspraak maken op; aanspraak op maken; aanvragen; eisen; inmanen; invorderen; opeisen; opvorderen; opvragen; rekwireren; verzoeken; vorderen; vragen

Related Words for "schuldvordering":

  • schuldvorderingen